Žinios apie naujai kuriamą Centrinės Europos jėzuitų provinciją

Rugsėjo 4 – 6 dienomis Vienoje (Austrija) susitiko naujai kuriamos Centrinės Europos jėzuitų provincijos darbo grupė. Pirmą kartą susiriko jungtinė grupė, kuri artimiausiu laiku turės kartu dirbti. Tai penki provincijolai ir po vieną kiekvienos provincijos konsultorių atstovą. Taip atrodo ši darbo grupė:

Bernhard Bürger SJ ir Christian Marte SJ iš Austrijos;

Johannes Siebner SJ ir Martin Stark SJ iš Vokietijos;

Christian Rutishauser SJ ir Toni Kurmann SJ iš Šveicarijos;

Elemér Vízi SJ ir Attila András SJ iš Vengrijos; ir

Vidmantas Šimkūnas SJ ir Aldonas Gudaitis SJ iš Lietuvos.

Vienoje susitikimui vadovavo kardinolo Königo namų bendradarbis ponas Georg Nuhsbaumer. Kadangi bendradarbiavimas vyko sklandžiai, valdymo grupė (Steuergruppe) paprašė jį ir toliau vadovauti restruktūrizacijos procesui bei jį lydėti. Jis mielai sutiko.

Susitikimo atmosfera buvo broliška ir asmeniška. Gilesnio susipažinimo ir suartėjimo, metodinio ir profesionalaus darbo, tylos ir maldos elementai pavertė dienas dvasiniu intensyvaus darbo ir susikaupimo procesu.

Dar kartą buvo aiškiai suformuluotas viso proceso tikslas: kalbama ne apie susiliejimą ir ne vien apibendradarbiavimo ir provincijų restruktūrizaciją. Veikiau reikia kabėti apie naujos provincijos kūrimą. Ją turi sudaryti broliai, kurie gyvena kaip draugai Viešpatyje ir prisiima apaštalinius iššūkius, kylančius dėl sparčios visuomenės ir Bažnyčios kaitos. Čia turi būti aktyviai įtraukiami ir tie, kurie dirba įvairiose tarnybose. Atėjus laikui, jie bus kiekvienas atskirai informuotas.

Buvo suformuluoti ir pagrindiniai modus procedendi principai:

- Dvasinis procesas: mes leidžiamės vedami Dievo ir orientuojamės į metodinius ignaciškosios tradicijos elementus (bendruomeniškas dvasiu atskyrimas, malda, tyla, pratybos, piligrimystė, Magis formatas ir kita).

- Santykių pirmumas prieš struktūras: mes esame pakeliui (einame kartu) kaip “draugai Viešpatyje”.

- Bendras, skaidrus ir sutarimo siekiantis: darbo grupėje, tarp bendrabrolių ir bendradarbių atžvilgiu.

- Išorinė perspektyva ir kontekstas: turi būti rimtai atsižvelgta į visuomeninį ir bažnytinį kontekstą bei į tai kaip Jėzaus draugija matoma iš išorės.

Vienos posėdžio tikslas buvo sukurti road-map, daugmaž realistinį artimiausių metų darbo planą. Šiame procese galima išskirti tris lygmenis:

1. Naujos apaštalinio darbo kryptys: bus dirbama ateities darbo grupėse, skirtose trims dvasingumo, ugdymo ir socialinių reikalų sritims. Jėzuitai ir bendradarbiai bus kviečiami į grupes, kurios atskirose srityse svarstys tendencijas, raidas, mūsų stipriąsias ir silpnąsias puses, instrumentus,resursus ir t.t. - nuolat turėdami galvoje bendrą veiklą visoje Rytų ir Vidurio Europos asistencijoje. Taip provincijolams, valdymo grupei ir kitiems atsakingiems asmenims bus pateiktas pamatas priimti sprendimus. Šios grupės nėra tapačios su provincijų ribas peržengiančiais apaštaliniais tinklais, kurie atitinkamose apaštalinėse plotmėse jau egzistuoja ir kurie turi toliau veikti bei būti plečiami. Taip bus galima darbuotis atviriau ir labiau tarpdiscipliniškai. Tačiau mūsų proceso ateities darbo grupės tikrai šiais tinklais remsis. Aiškios darbo užduotys ir kvietimai į ateities darbo grupes paskiriems dalyviams bus išsiųsti iki metų galo

2. Struktūrinė transformacija: Naujajai provincijai bus reikalingos naujos ūkinės, teisinės ir komunikacinės vadovavimo struktūros. Provincijolų, ekonomų ir komunikacijos įgaliotinių užduotis įvertinti esamą padėtį ir pradėti pokalbį apie skirtingas esamas struktūras, stengiantis kuo greičiau rasti optimalius sprendimus. Kadangi naujoji provincija aprėps skirtingas teisines valstybes, valiutų erdves ir kalbų sritis, reikės kruopščiai ieškoti tokių prisiderinimo būdų, kurie nenaikintų išaugusios provincijos privalumų ir gebėtų išnaudoti decentralizacijos šansą. Šis darbas taip pat pradedamas šį rudenį, tad 2018 metais jau gali vykti pirmosios diskusijos. Šioje srityje valdymo grupė turi atlikti tas užduotis, kurios leistų rastis naujoms provincijos struktūroms.

3. Nenutrūkstamieji dvasiniai elementai: tokios priemonės, kaip dvasinių pratybų siūlymai, projektai "Magis", bendruomenių lankymaisi vienų pas kitas, atostogų leidimas kitose bendruomenės, simpoziumai, scholastikų susitikimai ir pan. turi sudaryti galimybes, kad kuo daugiau brolių susipažintų vieni su kitais ir sutvirtintų savo ryšius. Čia kalbame apie ryšių stiprinimo darbą ir apie poreikį pažinti kitų naujosios provincijos dalių kalbą, visuomenę ir kultūrą. Be to, visi broliai raginami visą procesą lydėti malda. Jau ateinantiems metams jums bus pateikta įvairių siūlymų, kad šis suaugimas galėtų tapti konkretesnis.

Žvelgdami į laiko perspektyvą, mes suprantam, kad reikalingi etapiniai riboženkliai. Toks riboženklis bus 2019 m. Velykų savaitę Schwäbisch Gmünde vyksiantis bendras simpoziumas. Laikas, kai vienas provincijolas perims naująją provinciją, galėtų būti 2021 m. balandžio 27 d. Tai šventojo Kanizijaus šventė, minint jo gimimo 500-sias metines. Kanizijus buvo reikšmingas visoms naujosios Centrinės Europos provincijos sritims. Jis taps mūsų provincijos globėju. Kad suvoktume mus vienijantį dvasinį paveldą, valdymo grupė paves ir istorikams pateikti mums šiandieninį tos svarbios istorijos paveikslą. Taigi 2021 metai, jei tik nenutiks nieko, kas galėtų tam sukliudyti, išvys gimstančią naują Centrinės Europos jėzuitų provinciją, tačiau kaip tik apaštalinio atsinaujinimo procesas, žinoma, vyks ir toliau. Visuose lygmenyse ir visais laikais bendrystėje rasis ir skirtingumų, o 36-sios Generalinės kongregacijos dokumentai bus kelrodis.

Dėkojame jums, kad padedate žengti keliu į naująją Centrinės Europos provinciją, prašome jūsų maldos ir kliaujamės mūsų Viešpaties Apvaizda.