T. Anicetas Tamošaitis, SJ (1922–2017)

2017-04-03 12:14

Š. m. balandžio 2 d., eidamas devyniasdešimt penktuosius metus, iš kurių 63 m. tarnavo kaip kunigas ir 74 m. buvo Jėzaus Draugijos narys, Kaune mirė t. Anicetas Tamošaitis. Velionis pašarvotas Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, laidotuvių Mišios – antradienį, balandžio 4 d., 14 val. Laidojamas jėzuitų sklypelyje Petrašiūnų kapinėse.

Plačiau...

Naujasis Lietuvos - Latvijos jėzuitų provincijolas

2017-01-06 17:20

Sausio 8 d. Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, 10:30 val. Mišiose Lietuvos-Latvijos provincijolas t. Gintaras Vitkus perduos pareigas naujam provincijolui t. Vidmantui Šimkūnui. 

Plačiau...

2017 m. Velykų sveikinimas

2017-04-15 00:11

Kaip kasmet, taip ir per šias Velykas sako Jėzus kiekvienam iš mūsų: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas.“ Velykos – tai priminimas, kad nepamirštume, jog esame mylimi kasdien, jog mums dovanojama kiekviena diena ir tai niekada nesibaigs, jei tikėsime. Linkime kasdien tikėti, linkime kantrybės ir jėgų kasdien stiprinti tikėjimą bei drąsiai siekti begalybės.

                                                                                                     Su šv. Velykom!

Lietuvos ir Latvijos jėzuitai

Plačiau...

Išrinktas naujasis jėzuitų generalinis vyresnysis

2016-12-31 23:30

Spalio 14 d. Generalinė kongregacija t. Generolu išrinko t. Arturo Sosa. Gimė Caracase 1948 m., Venesueloje, priklauso Venesuelos provincijai. Šiuo metu t. Generolo delegatas tarptautiniams namams ir tarptautiniams Draugijos darbams Romoje. Baigęs politinių mokslų daktaratą Venesuelos centriniame universitete.

Plačiau...